PORADENSTVÍ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Pojďme najít cestu...

Nabízím psychologické poradenství a kurzy osobnostního rozvoje pro jednotlivce i týmy. Pracuji s dětmi i dospělými. Naučte se lépe zvládat
náročné životní situace | problémy v komunikaci a konflikty | výchovné problémy

Nalezněte vlastní potenciál, klid a stabilitu.

Welcome! We offer psychotherapy and counselling in English. See the information
in English.

O mně

Mgr. Lenka Hlavičková, Ph.D., absolventka magisterského studia sociální pedagogiky a etopedie na Univerzitě Hradec Králové a doktorského studia pedagogiky a filozofie výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci dlouhodobé stáže v zahraničí (USA, Portugalsko, Mozambik aj.)

Vzdělání v oblasti psychoterapie a poradenství:
• dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na člověka, 750 hodin (akreditace ČLS JEP)
• výcvik v terapii hrou dle M. Behra (lektorka Sandra Padevilla, 150 hodin)
• akreditované výcviky v oblasti krizové intervence, focusingu, efektivní komunikace, asertivity, videotréninku interakcí a mediace
• další absolvované kurzy zaměřené na koučink a time management, problematiku poruch attachmentu, poruch učení a chování, terapii hrou aj.
• certifikovaná učitelka jógy. Akshi Yogalhala Risikesh, Indie. (mezinárodní certifikace Yoga Alliance USA)

Specializace v terapeutické práci:
• krize, náročné životní situace a jejich zvládání
• sebepoznání a rozvoj efektivní komunikace
• techniky zvládání stresu a relaxace
• výchovné poradenství
• prevence sociálně patologických jevů a terapie poruch chování

Praxe:
• vysokoškolská pedagožka na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzitě Hradec Králové
• terapeutka v centru krizové intervence
• učitelka na základní škole praktické
• metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně
• vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – pedagožka volného času

Odborně spolupracuji s Centrem pro náhradní rodinnou péči, Institutem pro strukturální politiku a rozvoj IREAS a dalšími institucemi. Zkušenosti jsem sbírala také v oblasti teambuildingu a firemních školení (např. OMT, s.r.o.).

Mám ráda přírodu, pohyb a umění. Nejlépe si odpočinu venku, na cestách, doma s knížkou nebo mezi svými nejbližšími. Věnuji se józe. Jsem přesvědčená o tom, že nic v životě není nemožné. Kdo dokáže změnit vlastní myšlení, umí změnit svět!Jak pracuji

Nabízím individuální, párovou i skupinovou terapii pro děti i dospělé, výchovné poradenství a pomoc s řešením kázeňských problémů ve škole i v rodině. Realizuji kurzy pro pedagogy i pracovní kolektivy, zaměřené na komunikaci, conflict management, duševní hygienu a tvořivé myšlení. Každého klienta pokládám za individualitu, která má vlastní potřeby, přání, vlastní život a schopnost rozvíjet dále svou osobnost a potenciál. Klíčovou metodou práce je mi terapeutický rozhovor, který doplňuji dalšími, především prožitkově zaměřenými postupy, podle přání klienta. Využívám například následující metody:

• Terapie hrou: Především při terapeutickém rozhovoru s malými dětmi mohou v komunikaci pomoci hračky. Vycházím z nedirektivní terapie hrou, využívám také tzv. terapeutické pískoviště (metoda „sandtray“).

• Focusing: Metoda práce s tělem. Prožívání člověka se projevuje také prostřednictvím těla. Cílem focusingu je porozumět, co nám tělo sděluje, a dokázat s tímto sdělením adekvátně naložit. Prostřednictvím focusingu klient prohlubuje kontakt s vlastním tělem a tělesným prožíváním, a tím také kontakt se sebou samým.

• Mediace: Jde o zprostředkování kontaktu mezi stranami, které jej bez pomoci z nejrůznějších důvodů nejsou schopné. Terapeut je v takovém případě moderátorem, který rozhovor protistran moderuje a usměrňuje. Usiluje o to, aby měly zúčastněné strany stejný prostor vyjádřit své potřeby a svá přání a provází je na cestě ke konsenzu. Mediace se využívá v rodině, ve škole, ale také například při konfrontaci pachatele a oběti trestného činu.

• Relaxační techniky a jóga: Existuje celá řada metod, které napomáhají fyzickému i vnitřnímu zklidnění. Jsou často vhodným doplňkem terapie a pomáhají klientovi oprostit se od momentálních pnutí a dalších nepříjemných pocitů.

• Filiální terapie: Jedná se o terapii vztahu mezi rodičem a dítětem. Prostřednictvím hry se snaží rodič navázat s dítětem kontakt. Hra učí obě strany komunikovat a lépe si porozumět.

• Felinoterapie: Je-li to přání klienta, může s průběhem terapie pomoci čtyřnohá kočičí kamarádka Pipi. Je s ní především spousta legrace:).

• Divadlo Forum: Jde o metodu pouličního divadla, kterou rozvinul v 70. letech brazilský režisér Aogosto Boal. Prostřednictvím dramaterapie umožnil dětem ulice zpracovávat jejich prožitky, ventilovat agresi, ale také pochopit vlastní práva a práva druhých, dokázat o nich vést diskusi a zasadit se o jejich dodržování. Tuto metodu využíváme především v práci s třídním kolektivem či vrstevnickou skupinou.

• Kontaktní improvizace: Jde o specifickou techniku taneční improvizace, která zkoumá vztah člověka a jeho okolí. Prostřednictvím práce s tělem a kontaktu s fyzickým i materiálním prostředím zkoumá jedinec dynamiku svého vztahu k nim. Tu může různě variovat. S tancem je spojený hluboký sebereflexivní prožitek, který může nabývat terapeutické dimenze. Tuto metodu zařazujeme ve speciálních terapeutických programech.

• Další metody z oblasti sebepoznání, psychodramatu, nácviku komunikace, popř. koučinku.

Není slabý ten, kdo si nedokáže pomoct sám, ale ten, kdo nedokáže o pomoc požádat.Komu jsou služby určeny

DOSPĚLÝM
Všem lidem, jednotlivcům i párům, kteří procházejí náročnou životní situací, kteří se cítí být osamocení, kteří by rádi prohloubili vlastní sebepoznání nebo kteří řeší nějaký problém, se kterým si nevědí rady.

DĚTEM
Pracuji s dětmi, které se vyrovnávají s náročnou životní situací, nebo které mají výchovné či školní problémy. Pracuji také s jejich rodiči, kterým poskytuji výchovné poradenství a s kterými diskutuji možné přístupy k výchově dítěte. Do terapie přijímám také dospívající klienty.

RODINĚ
Poskytuji poradenství rodinám v krizi a rodinám s problémy. Někdy není problém řešitelný s jednotlivcem, ale na jeho překonání se musí podílet celá rodina.

ŠKOLÁM
Nabízím skupinovou práci se třídou v krizi či s problémovou třídou. Realizuji také kohezní programy a programy zaměřené na rozvoj osobnostně-sociálních kompetencí, a to včetně programů dlouhodobých. Dále realizuji program diagnostiky a nápravy šikany. Učitelským kolektivům nabízím možnost supervize formou tzv. „bálintovské skupiny“. Možnost vytvoření specifických programů dle požadavků školy.

ORGANIZACÍM A FIRMÁM
Zrealizuji kurzy na míru v oblasti soft skills (rozvoj komunikačních dovedností, sebeřízení, mediace konfliktů, rozvíjení prezentačních dovedností, zvládání zátěže a stresu, etika a hranice v pomáhajících profesích aj.). Zajistíme teambuildingové pobyty. Kurzy ušijeme na míru vašim požadavkům.

Dětem i dospělým nabízím také účast na skupinové podpůrné terapii.

NABÍZENÉ SLUŽBY NENAHRAZUJÍ INTERVENCI PSYCHIATRA ANI KLINICKÉHO PSYCHOLOGA A NEJSOU URČENY OSOBÁM V AKUTNÍ FÁZI PSYCHIATRICKÉHO ONEMOCNĚNÍ.Vzdělávací programy

Vzdělávací programy pro rodičovské skupiny, školy i pracovní kolektivy vytvářím na míru. Nabízím především vzdělávání v následujících oblastech:
• sebepoznání a seberozvoj
• efektivní komunikace a asertivita
• zvládání konfliktů
• problémové chování dítěte a jak ho zvládat
• skupinová dynamika a rozvoj sociálních kompetencí
• psychohygiena
• etika a hranice při práci v pomáhajících profesích
• rozvoj tvořivosti a kritického myšlení
• rozvoj emoční inteligence


Všechny programy mají teoreticko-praktickou podobu. Zahrnují praktické ukázky, samostatnou práci i diskusní i zážitkové aktivity.

Nenašli jste ve výčtu téma, které by vás zajímalo? Napište nám!

Ceník služeb

Individuální konzultace 700 Kč/50 min.
Párová konzultace 900 Kč/60 min.
Mediace 1200 Kč/hod.
Jóga, individuální hodina 700 Kč/60 min.
Zpracování posudků a zpráv od 800 Kč/1-1,5 str. textu (cena dle rozsahu)
Vzdělávací programy od 1200 Kč/hod.
Internetové poradenství 400 Kč/zodpovězení komplexního dotazu


Podmínky spolupráce:

• Služby jsou v plné výši hrazeny klientem. Setkání tedy probíhá zcela anonymně (nejsem povinna vést zdravotnickou dokumentaci) a v takové frekvenci, jaká vyhovuje klientovi.
• Objednávání je možné telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem, není třeba doporučení praktického lékaře. Pokud zrovna pracuji a telefon nezvedám, ozvu se vám, jakmile to bude možné.
• Pokud se klient na objednanou konzultaci nedostaví, prosím o omluvu 24 hodin předem. V opačném případě se hodina účtuje, jako by proběhla.
• Terapie je dlouhodobým procesem. Počet setkání, která jsou nezbytná pro zlepšení situace klienta, je individuální. Všechny potřebné informace vám ráda sdělím při osobním setkání.
• Posudky a internetové dotazy budou zpracovány do 7 pracovních dnů. Jsou hrazeny předem.
• Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti, respektování individuálních potřeb klienta a prevence jakéhokoli konfliktu zájmů. V případě komplikací má terapeut právo klienta do své péče nepřijmout nebo s ním rozvázat spolupráci.

Číslo účtu: 2301495974/2010 (Fio)

Kontakt

Mgr. Lenka Hlavičková, Ph.D.

poradenství pro děti a dospělé
Ústí nad Labem, V Jirchářích 705/3 (2. patro, parkování je možné v OC Forum)


telefon: +420 778 871 694 (preferuji objednání prostřednictvím SMS či e-mailu)
email: info@terapie-poradna.cz

Copyright © www.33Ants.com, foto: Dana Moclová; 2016

Odkazy

Humanistická terapie

Mgr. Michal Karas je humanistickým psychoterapeutem působícím v Praze. Zabývá se rovněž psychiatrickou problematikou.

Mgr. Jana Přibylová a PhDr. Jiří Stuna

Humanističtí psychoterapeuti působící v Chrudimi a Čáslavi. Zaměřují se rovněž na práci s rodinami a dětmi.

PhDr. Lenka Hulanová

Dětská a rodinná terapeutka pracující v Praze.

PCA institut

O terapeutickém přístupu PCA C. R. Rogerse a jeho principech. Web PCA institutu Praha.

Terapie hrou

Institut terapie hrou.

MUDr. ThLic. JAROMÍR MATĚJEK, Ph.D., Th.D.

Etická poradna pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách.

MUDr. ThDr. Jaromír Matějek, Ph.D.et Th.D., Bc. Klára Jalovcová

Psychologická pomoc určená dětem i dospělým, mediace, focusing. Poradnu naleznete v centru Prahy.

Lenka Hlavičková, Ph.D., psychotherapist and coach

We are available for those who deal with life difficulties , who are in trouble for any reason, who have troubles with their kids or who are interested in introspection and self-development. We work with kids and adults, with individuals, couples or groups. We use „person centred approach“ of Carl R. Rogers and humanistic play therapy with kids. We also offer education in field of effective communication, behaviour disorders, conflict management and many others.
You can find us here:

Ústí nad Labem, V Jirchářích 705/3 (2nd floor, nearest parking in FORUM shopping mall)
phone: +420 778 871 694 (SMS or e-mail booking prefered)
email: info@terapie-poradna.cz

We are looking forward to meeting you!

Pricelist:

individual consultation 1200 CZK/50 min.
consultation in couple1500 CZK/50 min.
educational programmes to be cleared – each programme is different


Consultations are not covered by health insurance of any kind. Storno is possible 24 hours in advance, otherwise full fee will be charged. Meeting in Teplice is possible, please, contact me to settle further details.

Copyright © www.33Ants.com, foto: Dana Moclová; 2016